Garrett Gardner, Karina Iglesias, Kris Thomas and Sasha Allen learn who is moving on to the Top 12.
Available Until 05/08/15

Appearing:

Sasha Allen
Kris Thomas
Garrett Gardner
Karina Iglesias
Tags: Garrett Gardner, Karina Iglesias, Kris Thomas, Sasha Allen, Shakira