Season 2 Interview: Katharine McPhee
Sorry, video is no longer available

Season 2 Interview: Katharine McPhee

Interview02/05/132 min

Katharine talks about big changes for Karen this season!