Fred Armisen & Paul Simon Get 'Stranger to Stranger' at the NY Auto Show

Fred takes Paul Simon to the NY Auto Show to talk music.